• deckout.info@gmail.com
  • +48508383354

Darmowa wysyłka dla zakupów powyżej 200 PLN

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.deckoutsportswear.eu

§ 1 POJĘCIA:

1. Słowniczek pojęć użytych w regulaminie:

SKLEP - sklep internetowy działający pod adresem www.deckoutsportswear.eu

Kontakt ze sklepem możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem deckout.info@gmail.com lub

telefonicznie pod numerem tel. 884 863 777


FIRMA lub SPRZEDAWCA

DECKOUT Sp.zo.o. , z siedzibą w Warszawie ul. Ogrodowa 58,

00-876 Warszawa , REGON: 363762970 , NIP: 5272760437, KRS 0000603064

ADRES ul. Ogrodowa 58, 00 876 Warszawa

ADRES ZWROTU I REKLAMACJI

ul. Łąkowa 17; 05-091 Ząbki

RACHUNEK BANKOWY

21 1050 1012 1000 0090 3085 5523


CENA - Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT)

podawanymi w polskich złotych. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki

TOWAR - rzecz oznaczona co do gatunku, która może być przedmiotem sprzedaży zgodnie z

Regulaminem

REGULAMIN - niniejszy dokument, który określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu

DECKOUT, sposób zamawiania Towarów, sposób dokonywania płatności za Towary, realizację

zamówień, procedurę zwrotu zakupionych Towarów oraz procedurę reklamacyjną

KONTO prowadzone dla Klienta przez Sprzedawcę pod unikalną nazwą (login) konto będące

zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w

ramach korzystania ze Sklepu deckoutsportswear.eu

KLIENT - podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez deckoutsportswear.eu na

zasadach określonych w Regulaminie. Klientem Sklepu mogą być osoby fizyczne powyżej 13 roku

życia, osoby prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej

2. Wszelkie terminy wskazane w treści Regulaminu są dniami roboczymi

§ 2 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

1. Sprzedawca za pośrednictwem witryny Sklepu www.deckoutsportswear.eu świadczy drogą

elektroniczną usługę Konta, która jest bezpłatna. Aby korzystać ze Sklepu, Klient powinien

posiadać urządzenie z dostępem do Internetu.

2. W celu założenia Konta, należy wypełnić formularz, zaakceptować Regulamin i wysłać

zgłoszenie za pośrednictwem strony Sklepu. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

zawierana jest z chwilą potwierdzenia przez Klienta założenia konta. Potwierdzenia dokonuje się

poprzez uaktywnienie linku przesłanego przez Sprzedawcę na adres e mail Klienta wskazany w

formularzu rejestracyjnym.

3. Konto Klienta może zostać usunięte na wniosek Klienta przesłany pisemnie lub drogą

elektroniczną na adres Sklepu. Wówczas, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

rozwiązywana jest z chwilą potwierdzenia drogą elektroniczną przez Sprzedawcę usunięcia Konta

Klienta ze Sklepu. Sprzedawca zobowiązuje się potwierdzić usunięcie konta niezwłocznie.

4. Zarówno Klient jak i Sprzedawca mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podawania przyczyny wypowiedzenia.

5. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną należy składać po przez e mail na adres deckout.info@gmail.com

6. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności złośliwego oprogramowania komputerowego (tzw. wirusy komputerowe), niechcianych wiadomości elektronicznych (tzw. spam).


§ 3 PRZEDMIOT UMOWY ZAWIERANEJ MIĘDZY SPRZEDAWCĄ A KLIENTEM.

Przedmiotem umowy zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest sprzedaż rzeczy oznaczonych co do gatunku (Towary). Przez umowę sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność rzeczy i mu ją wydać, a Klient zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić za nią Sprzedawcy.

§ 4 DOSTĘPNOŚĆ

Oferta prezentowana w Sklepie jest stanem magazynowym Sprzedawcy. Możliwa jest jednak sytuacja kiedy oferowany produkt został wcześniej sprzedany, a informacja o tym nie została na czas zaktualizowana. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się o tym powiadomić Klienta i wskazać możliwy termin realizacji zamówienia lub dać Klientowi możliwość anulowania w przypadku niemożliwości realizacji zamówienia oraz zwrócić wszystkie poniesione koszty, w tym również koszty przesyłki (jeżeli zamówienie zostało z góry opłacone).

§ 5 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. Prosimy o podanie numeru telefonu, aby w razie pojawienia się jakichkolwiek problemów możliwe było szybkie ich rozwiązanie. Zamówienia przyjmowane są poprzez sklep internetowy.

2. Klienci Sklepu dokonują zakupu po uprzednim zalogowaniu się. W celu zakupu wybranego Towaru należy dodać go do „koszyka” i wypełnić formularz zamówienia.

3. Istnieje również możliwość zakupu bez rejestracji.

4. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest otrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy potwierdzającej dokonanie zakupu.

5. W przypadku dużej ilości zamówień Sklep internetowy deckoutsportswear.eu zastrzega sobie prawo do wydłużonego czasu realizacji i dostarczenia zamówienia.


§ 6 DOSTAWA I KOSZTY PRZESYŁKI

1. Wysyłka towaru jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub dostawa do Paczkomatu InPost. 

2. Termin dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Sklep przyjęcia Zamówienia. Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności Towaru w Sklepie, wyboru sposobu wysyłki i wyboru zapłaty ceny za Towar.

3. Koszt przesłania zamówionego Towaru zależy od wybranego przez Klienta sposobu wysyłki oraz od wielkości przesyłki, wartości zamówienia i aktualnych cen firm kurierskich.

4. Firma Deckout Sp. Z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu lub niedostarczenie przesyłki wynikające z winy firmy kurierskiej.


§ 7 PŁATNOŚĆ

1. Za pomocą systemu przelewy24.pl (przedpłata na konto)

2. Przelew tradycyjny na rachunek bankowy - 21 1050 1012 1000 0090 3085 5523

3. Przesyłka pobraniowa (płatność przy odbiorze). 

4. Płatność w systemie Paypal. 

5. Na życzenie Klienta wystawiana zostanie faktura VAT, którą Klient otrzymuje drogą elektroniczną lub wraz z Towarem. Klient upoważnia firmę Deckout Sp. Z o.o. do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy, chyba że Klient powiadomi o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poprzez stronę Sklepu. W związku z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Poz. 827) klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.

2. Klient może odstąpić od umowy poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie należy złożyć na formularzu, którego wzór można pobrać na stronie sklepu. 

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od chwili objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi dokonaną przez niego płatność, bez kosztów przesyłki. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.

6. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Klient.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.


§ 9 REKLAMACJE

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w brzmieniu po nowelizacji Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).

2. W celu złożenia reklamacji, Klient powinien przesłać wadliwą rzecz na adres Sprzedawcy w sposób zapewniający nienaruszalność i bezpieczeństwo jej przewozu. Reklamację należy złożyć na formularzu reklamacji, którego wzór można pobrać na stronie sklepu.

3. Sprzedawca powiadomi Klienta o przyjęciu i sposobie rozpatrzenia, bądź o odrzuceniu reklamacji w ciągu 14 dni od jej wpływu do Sprzedawcy.

4. Naprawa rzeczy zostanie dokonana przez Sprzedawcę w terminie odpowiednim ze względu na charakter i rozmiary wady, jednakże nie dłuższym niż 21 dni od dnia przyjęcia reklamacji. Wymiana rzeczy na nową, obniżenie ceny albo zwrot ceny zostaną dokonane w terminie w terminie 14 dni od przyjęcia reklamacji. Sprzedawca dokona obniżenia ceny lub zwrotu ceny na rachunek bankowy  wskazany przez Klienta.


§ 10 DANE OSOBOWE KLIENTÓW

Wszelkie Państwa dane osobowe wykorzystywane są jedynie do celów realizacji zamówienia i nie będą w jakikolwiek inny sposób udostępniane lub wykorzystywane.


§ 11 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 1182).(tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 1182).

2. Administratorem danych osobowych jest DECKOUT Sp.z o.o.o.o.

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu zawarcia, ustalenia treści oraz rozwiązania umów wskazanych w treści Regulaminu, kontaktowania się Sprzedawcy z Klientami w zakresie wykonania tychże umów, prowadzenia Konta oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

 4. Klient ma prawo dostępu do zebranych danych osobowych i ich poprawiania. W tymże celu, powinien przesłać na adres e-mail Sprzedawcy żądanie udostępnienia danych lub ich poprawienia. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do ww. żądania w terminie 7 dni od doręczenia żądania. 

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Zgoda w każdej chwili może być cow każdej chwili może być cofnięta. Oświadczenie o cofnięciu zgody należy przesłać na adres efnięta. Oświadczenie o cofnięciu zgody należy przesłać na adres e--mail Sprzedawcymail Sprzedawcy..


§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące Konto oraz hasło Klienta. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w Sklepie rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.

2. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (tekst. jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121); Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę  wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1225 ze zm.); Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.); Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 1182); Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 1422). Od 25 grudnia 2014 r. mają zastosowanie również przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).

4. W przypadku sporu konsumenckiego Klient i Sprzedawca mogą oddać spór do rozstrzygnięcia  przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej pod adresem ul. H. Sienkiewicza 3, 00--015 Warszawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl